O nás

Vítame Vás na stránke materskej školy

Chrobáčikovo v Melčiciach – Lieskovom

 

Materská škola je umiestnená od septembra 2007 v budove tunajšej základnej školy. Má 3 triedy, do ktorých sú  deti rozdelené podľa kapacitných možností triedy. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo veku  spravidla od troch do šesť rokov a deťom pokračujúcim v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Obdobie predškolského veku je veľmi dôležitým vývinovým obdobím, pretože sa v ňom kladú základy pre ďalšie vývinové obdobie. Zabezpečujeme predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu Putovanie chrobáčikov. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, kognitívnej a psychomotorickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravujeme deti na život v spoločnosti v súlade s ich vekovými a individuálnymi osobitosťami.

Prevádzka v MŠ je denne od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Kolektív MŠ tvoria kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci.

Riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové: Mgr. Róbert Košťál, telefónne číslo: 032/64 903 27

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Mgr. Daša Fabianová,  tel. číslo: 032/64 902 18, mobil: 0910 715 396,  email: dasa.fabianovams@lieskove.zs-melcice.sk

Pedagogickí zamestnanci: Marcela Bališová, Jana Ondrejičková, Mgr. Jana Miškechová, Martina Zicháčková, Nikola Dlapová, Bc. Diana Kuchtová,            Gabriela Jančárová – pedagogický asistent

Prevádzkoví zamestnanci: Viera Zahradníková, Gabriela Dolníková

Vedúca školskej jedálne: Eva Beňová, telefónne číslo: 032/64 902 84

ZŠ Melčice-Lieskové